Food for the Mood

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden van Food for the Mood B.V.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Food for the Mood B.V., gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen. Food for the Mood B.V.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Food for the Mood B.V. opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Food for the mood zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a Alle aanbiedingen van Food for the Mood B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Food for the mood van een opdracht, dan wel zodra Food for the mood is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 3: Prijzen

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Food for the mood gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

3d Alle bijkomende parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen op het eindfactuur gedeclareerd worden.

 

Artikel 4: Annuleringen

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de vijfde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Food for the mood alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Food for the mood op vergoeding van winstderving en overige schade.

 

Artikel 5: Termijnen van levering

5a Hoewel Food for the Mood B.V. zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Food for the mood te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. is Food for the mood niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

 

Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Food for the Mood B.V.

7b Food for the mood is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Food for the Mood B.V. te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 werkdagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Food for the mood

8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a Food for the Mood B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

- handelingen of nalatigheid van Food for the mood haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Food for the mood is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Food for the mood is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Food for the mood is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Food for the mood onder zich heeft.                                                            

9e Food for the mood is niet aansprakelijk voor vervolgschade of aansprakelijkheidsstelling en enig letsel, aandoeningen als gevolg van de door Food for the Mood aangegeven allergenen. Ondanks onze strenge allergenenbeleid blijft het risico ten alle tijde bij de consumerende partij.

 

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Food for the mood gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement, overmacht (zie art.13) of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Food for the mood het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Food for the mood, zonder dat Food for the mood tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Food for the mood ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a Food for the Mood B.V. is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdrachtdoor Food for the mood aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Food for the mood met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 12: Diensten op locatie

12a Ingeval Food for the Mood B.V. diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Food for the mood te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, ziekteverzuim, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, autopech, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Food for the mood.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Food for the mood en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

Artikel 15: Gebruik bedrijfslogo's op website

Food for the Mood B.V. zal van bedrijven waarvoor naar alle tevredenheid catering is geleverd een logo plaatsen op de website als referentie.

 

Artikel 16: Wijzigingen

U kunt tot 5 werkdagen voor de datum van uitvoering een wijziging van het aantal, anders dan opgegeven, gasten of producten doorgeven. Indien er reeds een aanbetaling is verricht zal Food for the mood dit verrekenen op de eindnota. Offertes zijn gebaseerd op het door opdrachtgever opgegeven aantal personen. Mochten de opgegegen aantallen dalen dan is Food for the mood gerechtigd haar prijzen per persoon of product aan te passen.

 

Artikel 17: Privacy verklaring

Bij het surfen op onze website, gegevens achterlaten en bestellingen plaatsen gaat u akkoord met onze privacy verklaring. Onze privacy verklaring hebben wij hieronder voor u toegelicht.

 

Privacyverklaring

Food for the Mood B.V. vindt uw privacy belangrijk. Deze Privacy Statement heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Food for the Mood B.V. (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken.

 

Cookies                                                                                                                                             

Food for the Mood B.V. kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. We verzamelen informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden.

 

Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. U wordt verzocht uw browsers helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen. Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

 

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om een offerte aan te vragen, of een mail te sturen met het doel andere informatie van ons te verkrijgen. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

 

Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden, om problemen met diensten aan u verleend te kunnen oplossen, bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken, onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft te kunnen nagaan dan wel uit te voeren en door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden.

 

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

 

Andere sites bezoeken              

Dit beleid heeft betrekking op de websites van Food for the Mood B.V.

 

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of privacy handelingen van andere websites, zelfs niet indien:

 

• U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;

 

• U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

 

Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

 

Food for the Mood B.V. behoudt zicht het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.

SluitenAkkoord